++รวมข่าวประสัมพันธ์++    

                                                                                          

 วันที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร
สามไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุม
ร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร.
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้กับคณะนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมืองสกลนคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้จัดโครงการตกกล้าแปลงรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ แปลงนา บริเวณบ้านหนองปลาดุก ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ร่วมประชุม เตรียมการรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรง
เป็นประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้
บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.
ณ  อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
เวลา 14.00 น.  โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายหทัย วสุนันต์ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
เป็นประธาน การประชุมสรุปความเสียหายของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน การประชุมและนำเสนอแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสุรชาติ
มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมาย
นายณรงค์ มัดทองหลาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ร่วมจัดนิทรรศการงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายสุรชาติ 
มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจการจัดทำ Emergency Spillway ชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง ขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร ระบายน้ำสูงสุด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสุรชาติ
มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ลงพื้นที่และชี้แจงเรื่องน้ำ ในส่วนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในเขต อ. เมือง จ. สกลนคร 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตรวจสภาพความเสียหายของระบบสายส่งไฟฟ้าภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำของไปแจกผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุอุทกภัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นำของไปแจกผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุอุทกภัย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ติดตามงาน ขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ร่วมจัด แรลลี่ปั่นจักรยานตามรอยพระบาทยาตรา เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ  ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ร่วมประชุมหารือกับ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสัมมนา 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จำนวน 20 คน ติดตามงานขยายผลศูนย์ เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นประธานการประชุมโครงการแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จำนวน 15 คน เยี่ยมชมงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.  ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของราษฎรในชุมชน โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ
นายหทัย วสุนันต์ ผู้อำนวยการกองประสานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. พร้อมคณะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้การต้อนรับ กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์”

 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา10.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในรายการ chekin เมืองไทย เกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ 3 ดำมหัศจรรย

 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา นายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  จำนวน 4,000 ต้น ในพื้นที่ 98 ไร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ดร.วัชระ เสือดี) เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาด้านป่าไม้ ร่วมกับบริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) มอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน

วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิศวกร ประกอบด้วย อาจารย์จรูญ กมลรัตน์ อาจารย์เสรี สุธรรมชัย อาจารย์วุฒิไชย จุลเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมชลประทาน
ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสภาวิศวกร นำโดยอาจารย์จรูญ กมลรัตน์ อาจารย์เสรี สุธรรมชัย ได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับวันที่ 19 เมษายน 2560  นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์รายการตามรอยพ่อ ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะนักการทูตและเจ้าหน้าที่จากประเทศในภูมิภาคแอฟริกา จำนวน 35 ท่าน เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาน 2560

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์ กับสถานีโทรทัศน์ NBT ข่าวในพระราชสำนัก สกู๊ปเกี่ยวกับพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ที่ให้ไว้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายณรงค์ มัดทองหลาง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าเมืองหินบณ์ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดฝึกอบรม Listening and Conversation เพื่อเพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ต้อนรับและประชุมหารือ
ร่วมกับ Mr. Thomas L?scher จาก Zurich Switzerland ซึ่งเป็นผู้จัดการฟาร์ม Vilamas Ranch

วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นำโดยนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะ จำนวน 19 ท่าน ได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ ให้การต้อนรับ นายไกวัล  ไทยปาล ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Kouichi Morizono จากมหาวิทยาลัยอาคิตะ (Akita International University) ประเทศญี่ปุ่น