ข่าวประจำวัน         
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธีรภัทร สามไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และสมาชิกสหกรณ์ข้าว
ครบวงจร จำนวน 20 คน ติดตามดูงานเรื่องสหกรณ์ข้าวครบวงจร ซึ่งจะเป็นเครือข่ายร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายกวีพล เผือกขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขยายผล เจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปรับปรุงบำรุงดิน, ด้านปศุสัตว์, ด้านประมง, ด้านข้าว, ด้านพัฒนาเกษตรกรรม ร่วมกับเกษตรกรบ้านหนองปลาดุก ถอนกล้าแปลงรวม

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. - 22.00 น.        พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 500 คน
วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หน้าห้องผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านออกแบบและคำนวณ สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรม พร้อมคณะ เดินทางมาดูงานอ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง ตามแนวเทือกเขาภูพาน
เพื่อพิจารณาออกแบบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยต่อตัวทำนบดินและอาคารประกอบ ของอ่างเก็บน้ำต่างๆ
 วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปริญญวัฒน์
วัชรอาภากร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๒๒ สำนักงาน กปร. พร้อมคณะ ประชุมรับฟังสรุปผลการศึกษาดูงานของนักการทูตจากกระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20 น.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เข้าร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ปล่อยกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จำนวน 300,000 ตัว
 วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น
ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 

19 ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

         
         
         
 
 

ข่าวประกาศทั่วไป 
 
 
 

 

++ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม++

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ปล่อยกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จำนวน 300,000 ตัว   
     

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 
     
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ ตกกล้าแปลงรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม   
     
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครเพื่อป้องกันการกัดเซาะและป้องกันตะกอนไหลตกจมลงในอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560