วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมกับ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรดน้ำดำหัว นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นางนภาพร  ไสยวิจีณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ร่วมพิธีเปิดงาน
"ยุทธการฝ่าภัยแล้ง" ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2559
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับคณะสำนักงาน กปร. ในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ”
(RDPB CAMP) รุ่นที่ 6

พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.29 และนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต