อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่                  อ่างเก็บน้ำภูไม้รวก              


 

   "หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น
 ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"                                                                                                                  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
                                                                                                                                                                      17 มีนาคม 2529
        

                        วัตถุประสงค์

                                     1. เพื่อให้เกษตรกรมีการรร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ สามารถบริหารจัดการน้ำได้เอง
                                     2. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
                                     3. เพื่อให้การดูแลบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ อาคารบังคับน้ำ พร้อมคันคูคลองให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
                                     4. เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและความสามัคคี ในชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการเกษตรให้ดีขึ้น