ระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แสดงโครงการทั้งหมด
ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน้าที่   27 / 37
พบข้อมูลทั้งหมด   726  รายการ
ที่
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ขนาด
โครงการ
พระราชดำริ
ตรงของ
ประเภท
โครงการ
สถานภาพ
โครงการ
521
ระบบส่งน้ำฝายนาตึ๊ด บ้านนาขาม ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
เล็ก  
905  
08  
4  
522
สระเก็บน้ำบ้านป่ากลาง บ้านป่ากลาง ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
เล็ก  
900  
03  
4  
523
อ่างเก็บน้ำน้ำพง บ้านศรีนาม่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
กลาง  
901  
01  
4  
524
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 บ้านน่านมั่นคง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
เล็ก  
900  
01  
4  
525
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 บ้านน่านมั่นคง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
เล็ก  
900  
01  
4  
526
อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม บ้านน่านมั่นคง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
เล็ก  
905  
01  
4  
527
อ่างเก็บน้ำห้วยบัว บ้านนาคำ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เล็ก  
905  
01  
4  
528
อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน บ้านน่านมั่นคง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
เล็ก  
905  
01  
4  
529
อ่างเก็บน้ำห้วยสวกแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 บ้านผาสุก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
เล็ก  
905  
01  
4  
530
โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ จังหวัดน่าน บ้านสบปืน ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เล็ก  
905  
02  
4  
531
โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงสะจุก-สะเกี้ยง บ้านสะจุก หมู่7 สะเกี้ยง หมู่ 8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เล็ก  
902  
02  
4  
532
จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ บ้านน้ำรีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
-  
902  
02  
4  
533
ฝายดอนแก้ว บ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เล็ก  
901  
02  
4  
534
ฝายทดน้ำห้วยน้ำเปือพร้อมอ่างฯประกอบ บ้านหัวน้ำ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เล็ก  
901  
02  
4  
535
ฝายทดน้ำห้วยน้ำเปือพร้อมอ่างฯประกอบ( อ่างเก็บน้ำต้นต้อง) บ้านเด่นธารา ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เล็ก  
901  
01  
4  
536
ฝายทดน้ำห้วยน้ำเปือพร้อมอ่างฯประกอบ (อ่างเก็บน้ำหนองแดง) บ้านหัวน้ำ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เล็ก  
901  
01  
4  
537
ฝายบ้านถ้ำเวียงแก บ้านถ้ำเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
เล็ก  
901  
02  
4  
538
ฝายบ้านน้ำรีพัฒนา บ้านน้ำรีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เล็ก  
901  
02  
4  
539
ฝายบ้านปางปุก บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
เล็ก  
901  
02  
1  
540
ระบบประปาภูเขาบ้านน้ำช้าง บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
เล็ก  
901  
05  
1  
 |<  <   24     25     26     27     28   >  >|
คำอธิบายรหัสของสถานภาพโครงการ
     0 - ไม่ระบุ
     1 - สิ้นสภาพ หรือไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือ สิ้นสุดอายุการใช้งาน โดยยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่
     2 - สิ้นสภาพ หรือไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือ สิ้นสุดอายุการใช้งาน โดยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
     3 - สิ้นสภาพ แต่มีโครงการอื่นทดแทน
     4 - สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่

คำอธิบายรหัสของพระราชดำริตรง
     900 - ไม่ระบุ
     901 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     902 - สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     903 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     904 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
     905 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     906 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คำอธิบายรหัสของประเภทโครงการ
     00 - ไม่ระบุ
     01 - อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน
     02 - อาคารทดน้ำ/ปตร./ทรบ./ฝายทดน้ำ
     03 - สระเก็บน้ำ
     04 - สถานีสูบน้ำ
     05 - ประปาชนบท
     06 - บ่อน้ำตื้น
     07 - บ่อบาดาล
     08 - อื่นๆ
 
  ออกแบบและจัดทำโดย
กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
โทรศัพท์ : 02-2436972 ภายใน 2516 โทรสาร : 02-2436972